3 Modals used in local transport

Vận tải bằng đường sắt (by train)

 • Ưu điểm độ an toàn cao
 • Chi phí trung bình thấp
 • Thời gian vận chuyển dài
 • Xử lý tình huống phát sinh chậm do qua nhiều khâu, nhiều công đoạn thực hiện
 • Tính chủ động linh hoạt thấp

Vận tải bằng đường biển (by sea)

 • Ưu điểm chi phí thấp
 • Thời gian vận chuyển dài
 • Ảnh hưởng điều kiện thời tiết nên tỉ lệ rủi ro cao
 • Dễ phát sinh chi phí khó kiếm soát hai đầu cảng
 • Rủi ro mất hàng bỏ hàng là có thể

Vận tải bằng đường bộ (by road)

 • Ưu điểm thời gian vận chuyển nhanh,
 • Độ an toàn cao
 • Ít chịu ảnh hưởng của yếu tố khách quan, chủ động về phương án
 • Tính chủ động cao
 • Chỉ có 1 điểm hạn chế là chi phí cao hơn 2 phương án trên

Tham khảo giá vận tải container tuyến Hà nội – Sài gòn (giao nhận hàng tận kho)

 • Giá vận chuyển bằng đường sắt: 18 triệu/cnt40f; thời gian vận chuyển là 5 ngày
 • Giá vận chuyển đường biển: 13 triệu/cnt40; thời gian vận chuyển là 7 ngày
 • Giá vận chuyển đường bộ: 21 triệu/cnt40; thời gian vận chuyển 2 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *